XXXV Walne Zgromadzenie

Członków Oddziału PZITB w Olsztynie

odbędzie się 17 marca 2016r., godz. 14:30 (drugi termin 14:45) w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 (sala konferencyjna budynek NOT)

 

 

Program obrad:

1. Otrwacie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.

3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.

4. Wręczenie odznak honorowych.

5. Wystąpienie zaproszonych Gości.

6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały przyjmującej Regulamin Zarządu Oddziału.

8. Przyjęcie uchwały o ilości członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium organom Oddziału.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Przewodniczącego Oddziału PZITB.

15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

16. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

17. Wybór Władz Oddziału PZITB w Olsztynie.

18. Wybór Delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów PZITB.

19. Wybor Delegatów do Rady Warmińsko-Mazurskiej FSNT NOT w Olsztynie.

20. Podjęcie uchwaly Walnego Zgromadzenia.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Czlonków.