STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
z siedzibą w Warszawie

Statut uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku
przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie
Warszawa 2009


Spis treści
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  
II.   CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  
III.   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  
IV.   STRUKTURA PZITB  
V.   NACZELNE WŁADZE PZITB  
  A.  Krajowy Zjazd Delegatów  
  B.  Zarząd Główny  
  C.  Główna Komisja Rewizyjna  
VI.  ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE  
  A.  Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB  
  B.  Zarząd Oddziału  
  C.  Komisja Rewizyjna Oddziału  
  D.  Sąd Koleżeński Oddziału  
VII.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB  
VIII.  MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB  
IX.   ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Polski Związek  Inżynierów  i Techników Budownictwa,  zwany
dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwa-
łym,  samorządnym  stowarzyszeniem  naukowo–technicznym,
zrzeszającym  inżynierów,  techników,  studentów  i  uczniów.
PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami za-
wodowym i społecznymi swoich członków.

§2

PZITB  jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Bu-
dowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r.

§3

Działalność  Związku  opiera  się  na  pracy  społecznej  ogółu
członków. Do  realizacji  swych  celów PZITB może  zatrudniać
pracowników.

§4

PZITB posiada osobowość prawną. Nazwa Związku jest praw-
nie zastrzeżona.

§5

Terenem działania PZITB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

§6

PZITB może  powoływać,  łączyć  i  likwidować Oddziały. Od-
działy mają osobowość prawną.

§7

1.   PZITB posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz praw-
nie zastrzeżony znak Związku.
2.   PZITB może nadawać godność członka honorowego, hono-
rowe odznaki srebrne, złote i złote z diamentem oraz ustana-
wiać inne wyróżnienia.

§8

1.    PZITB może być członkiem krajowych zagranicznych orga-
nizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo–techniczne.
2.     O przystąpieniu do organizacji krajowych  i  zagranicznych
bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny większo-
ścią co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu
Głównego.


II. CELE I SPOSOBY ICH REALZACJI

§9

Podstawowymi celami PZITB są:
1)   dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny
oraz godność i solidarność zawodową swoich członków,
2)   integracja środowisk z branźy budowlanej,
3)   ochrona praw zawodowych swoich członków,
4)   prezentowanie  niezależnych  opinii  i  ocen  dotyczących
budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o
problemach budownictwa,
5)   organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy kole-
żeńskiej.

§ 10

Realizacja celów PZTIB następuje poprzez:
1)    działalność  informacyjną  dotyczącą  budownictwa,
w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrod-
ków informacji technicznej,
2)    organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych
i wystaw, odczytów, konferencji naukowo–technicznych,
seminariów oraz wyjazdów technicznych,
3)    organizację konkursów o tematyce budowlanej,
4)    współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budow-
nictwa,
5)    współpracę  z  innymi  pokrewnymi  stowarzyszeniami
krajowymi  i zagranicznymi oraz  izbami samorządu za-
wodowego,
6)    działalność  w  zakresie  rzeczoznawstwa  budowlanego;
udzielanie rekomendacji frmom w obszarze budownic-
twa,
7)    prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczą-
cych działalności w budownictwie,
8)    opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB,
9)    prowadzenie działalności integrującej środowisko tech-
niczne w budownictwie.

§ 11

W realizacji celów statutowych dotyczących budownictwa, za-
gospodarowania przestrzennego  i ochrony  środowiska PZITB
współdziała z organizacjami  społecznymi, gospodarczymi, or-
ganami administracji państwowej i samorządowej oraz organi-
zacjami samorządu zawodowego.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

PZITB zrzesza:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków honorowych,
3)    członków korespondentów,
4)    członków wspierających.

§ 13

1.  Członkiem zwyczajnym może zostać:
a)    obywatel  polski  posiadający  dyplom  inżyniera  budow-
nictwa lub świadectwo technika budowlanego,
b)    obywatel polski posiadający dyplom wyższej uczelni lub
świadectwo technika w specjalności związanej z budow-
nictwem, pracujący w budownictwie,
c)    obywatel polski będący studentem co najmniej III roku
studiów  na  wydziałach  budownictwa  polskich  uczelni
technicznych,
d)    uczeń klasy maturalnej  szkoły  średniej o proflu budow-
nictwa,
e)    cudzoziemiec mający miejsce  zamieszkania  na  teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki wy-
kształcenia określone pod lit. a) lub lit. b).
2.   Warunkiem  uzyskania  statusu  członka  zwyczajnego  jest
przedstawienie  pisemnych  rekomendacji  dwóch  członków
zwyczajnych.
3.    Członków  zwyczajnych  przyjmuje  Zarząd właściwego Od-
działu PZITB na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszające-
go się.

§14

1.    Członkiem  honorowym  może  zostać  członek  zwyczajny,
który wybitnie zasłużył  się dla PZITB  lub dla wiedzy  tech-
nicznej związanej z budownictwem.
2.    Godność  członka  honorowego  nadaje  Krajowy  Zjazd  De-
legatów na wniosek Zarządu właściwego Oddziału PZITB,
zaopiniowany przez Zarząd Główny.

§15

1.    Członkiem  korespondentem może  zostać  osoba  nie ma-
jąca  obywatelstwa  polskiego,  i  nie  posiadająca miejsca  za-
mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca
członkiem organizacji zagranicznej o podobnym do PZITB
zakresie działania.
2.    Członków korespondentów przyjmuje, na podstawie pisem-
nej deklaracji zgłaszającego  się, Zarząd Główny, który pro-
wadzi także listę tych członków.

§ 16

1.    Członkiem wspierającym może  być  osoba  prawna  lub  f-
zyczna,  zainteresowana  działalnością  Związku,  deklarująca
gotowość popierania jego działalności i współpracy z nim.
2.    Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Od-
działu PZITB, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszające-
go się.

§ 17

Zarząd właściwego Oddziały PZITB, albo Zarząd Główny może
odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierają-
cych i korespondentów.

§ 18

1.    Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi mają prawo do:
a)    czynnego  i  biernego  udziału  w  wyborach  do  władz
PZITB,
b)    korzystania z pomocy koleżeńskiej i świadczeń PZITB,
c)    noszenia odznak organizacyjnych PZITB.
2.    Członkowie wspierający mają prawo do:
a)    korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami
technicznymi  oraz  z  pomocy Związku w  podnoszeniu
kwalifkacji swoich pracowników,
b)    używania obok swojego nazwiska lub frmy, w przypad-
ku osoby prawnej, dopisku  „Członek Wspierający Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.
3.    Członkowie korespondenci mają prawo do:
a)    korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami
technicznymi  oraz  z  pomocy Związku w  podnoszeniu
kwalifkacji,
b)    używania obok swojego nazwiska dopisku „Członek ko-
respondent Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa”.

§ 19

Członkowie PZITB są zobowiązani do:
1)    realizacji celów Związku i udziału w jego pracach,
2)    przestrzegania  postanowień  statutu,  regulaminów
i uchwał władz PZITB,
3)    przestrzegania zasad etyki członka Związku,
4)    regularnego opłacania składek członkowskich oraz speł-
niania  innych  świadczeń  określonych  w  Regulaminie
wymienionym w § 20.

§20

Wysokość składek członkowskich,zasady zwolnień z obowiązku
ich uiszczania oraz zasady ustalania  innych świadczeń określa
Regulamin składek członkowskich i Jnnych świadczeń na rzecz
PZITB.

§ 21

Członkostwo w PZITB wygasa na skutek:
1)    pisemnej rezygnacji z przynależności do PZITB, złożonej
przez członków zwyczajnych  i członków wspierających
Zarządowi właściwego Oddziału PZITB, a w przypadku
członków honorowych i członków korespondentów Za-
rządowi Głównemu,
2)    wykreślenia z właściwego rejestru działalności,
3)    śmierci.

§22

Skreślenie członka PZITB następuje w razie naruszenia posta-
nowień §19 pkt.4, przez okres dłuższy niż  jeden rok. Uchwałę
w  sprawie  skreślenia  podejmuje Zarząd właściwego Oddziału
PZITB.

§23

1.   Wykluczenie  członka  zwyczajnego  następuje  na  mocy
uchwały Zarządu właściwego Oddziału PZITB:
a)    w przypadku orzeczenia przez  sąd powszechny prawo-
mocnego  wyroku  w  sprawie  karnej  i  równoczesnego
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b)    na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeń-
skiego.
2.    Pozbawienie  godności  członka  honorowego  następuje  na
mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów:
a)    w przypadku orzeczenia przez  sąd powszechny prawo-
mocnego  wyroku  w  sprawie  karnej  i  równoczesnego
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b)    na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeń-
skiego.

§ 24

Pozbawienie  członkostwa  członka wspierającego może  nastą-
pić  na mocy  uchwały  Zarządu  właściwego  Oddziału  PZITB,
a członka-korespondenta na mocy uchwały Zarządu Głównego,
w razie nieprzestrzegania postanowień §19.

§ 25

W sprawach członkowskich przysługuje w terminie 14 dni od-
wołanie od uchwał Zarządu właściwego Organu PZITB do Za-
rządu Głównego, a od uchwal Zarządu Głównego do Krajowego
Zjazdu Delegatów.

IV. STRUKTURA PZITB

§ 26

Władzami PZITB są:
1.    Naczelne władze Związku:
a)    Krajowy Zjazd Delegatów,
b)    Zarząd Główny,
c)    Główna Komisja Rewizyjna,
d)    Główny Sąd Koleżeński.
2.    Oddziałowe władze Związku:
a)   Walne Zgromadzenie Oddziału albo Walne Zgromadze-
nie Delegatów,
b)    Zarząd Oddziału,
c)    Komisja Rewizyjna Oddziału,
d)    Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 27

1.  Kadencja władz PZITB trwa 4 lata.
2.    Członkowie władz PZITB, którzy nie uzyskali absolutorium,
nie mogą  kandydować  do władz Związku w  następnej  ka-
dencji.
3.    Nowo wybrane władze powinny ukonstytuować się i przejąć
funkcje od poprzednich władz w okresie 15 dni od dnia wy-
boru. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz
niezbędne czynności związane z działalnością Związku obo-
wiązani są wykonywać członkowie dotychczasowych władz,
zgodnie z kompetencjami.
4.   W toku kadencji Organy PZITB mogą dokooptować do swe-
go ustalonego  składu  brakującego  członka  spośród  zastęp-
ców członków.

§ 28

1.    Zarząd  Główny  powołuje  oddziały,  określając  ich  nazwę,
siedzibę  i  teren  działania.  Nowo  powołany  lub  powstały
w wyniku połączenia Oddział powinien mieć co najmniej 50
członków.
2.    Oddziały  łączy,  na  ich  wniosek,  Zarząd  Główny  w  trybie
uchwały.
3.    Oddziały rozwiązuje Zarząd Główny w trybie uchwały, z po-
daniem uzasadnienia.

§ 29

1.    Jednostkami organizacyjnymi powołanymi do realizacji ce-
lów statutowych oraz zainteresowań członków Związku są:
a)    na szczeblu Zarządu Głównego: komitety, rady, główne
komisje i inne jednostki,
b)    na szczeblu Zarządów Oddziałów: koła, komisje, kluby,
zespoły i inne jednostki.
2.    Zasady organizacyjne jednostek Związku są określane przez:
a)    Zarząd Główny – na szczeblu władz naczelnych,
b)    Zarządy Oddziałów – na szczeblu Oddziałów.

§ 30

Jednostki  organizacyjne  Oddziałów  mogą  być,  stosownie  do
potrzeb  zainteresowań  członków,  tworzone  jako:  zakładowe,
terenowe, branżowe i inne.

V. NACZELNE WŁADZE PZITB

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 31

1.    Najwyższą  władzą  PZITB  jest  Krajowy  Zjazd  Delegatów
zwany dalej Zjazdem.
2.    Delegaci na Zjazd oraz ich zastępcy wybierani są przez Wal-
ne  Zgromadzenia  Oddziałów  albo  Walne  Zgromadzenia
Delegatów Oddziałów na okres kadencji.  Ich  liczbę określa
Zarząd Główny w  drodze  uchwały  z  zachowaniem  zasady
proporcjonalności w stosunku do  liczby członków zwyczaj-
nych Oddziałów w dniu  31  grudnia  roku poprzedzającego
zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie honorowi
PZITB uczestnicząw Zjeździe na prawach delegatów.
3.    Kadencja wybranych delegatów kończy się z chwilą wyboru
nowych delegatów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Oddziału  lub na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu De-
legatów.

§ 32

1.   W  Zjeździe  biorą  udział,  z  głosem  stanowiącym,  delegaci
i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami.
2.   W Zjeździe mogą brać udział  także  inne osoby zaproszone
przez Zarząd Główny bez prawa głosu.

§ 33

1.    Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.    Zjazd zwyczajny zwołuje Zarząd Główny przed upływem ka-
dencji naczelnych władz Związku.
3.    Zjazd nadzwyczajny może być zwołany na mocy uchwały Za-
rządu Głównego powziętej z własnej inicjatywy lub na umo-
tywowane  żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej  lub Zarzą-
dów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 członków.
Zjazd  zwołany  na  żądanie  powinien  się  odbyć w  terminie
proponowanym  przez wnioskodawcę  lub wnioskodawców,
lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia
Zarządowi Głównemu pisemnego żądania wraz z propono-
wanym porządkiem obrad.

§ 34

1.    Zjazd zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku wymienionym
w § 44 pkt. 4) – Główna Komisja Rewizyjna,  zawiadamia-
jąc delegatów oraz Zarządy Oddziałów, co najmniej 21 dni
przed terminem Zjazdu, podając jego termin, miejsce i pro-
ponowany porządek obrad.
2.    Zjazd nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których zo-
stał zwołany.

§ 35

1.    Zjazd jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa liczby delegatów.
Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu  jawnym zwy-
kłą większością głosów ddanych, chyba że dalsze postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
2.   W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego
Zjazdu.
3.    Obradami  Zjazdu  kieruje  Prezydium,  wybierane  każdora-
zowo  spośród delegatów, w  składzie: przewodniczący, dwaj
zastępcy i dwaj sekretarze.
4.    Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyj-
nej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB nie mogą wejść
w skład prezydium Zjazdu.
5.    Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego
przez Zjazd.

§ 36

Do kompetencji Zjazdu należy:
1)    uchwalenie Statutu i jego zmian,
2)    uchwalanie głównych kierunków działalności PZITB,
3)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głów-
nego, Głównej Komisji Rewizyjnej Głównego Sądu Ko-
leżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
4)    wybór  i  odwołanie, w  głosowaniu  tajnym, Przewodni-
czącego  PZITB  imiennie  wybieranych  członków  oraz
zastępców członków: Zarządu Głównego, Głównej Ko-
misji Rewizyjnej  i Głównego Sądu Koleżeńskiego,  spo-
śród wszystkich członków zwyczajnych PZITB,
5)    wybór delegatów oraz ich zastępców do władz i organi-
zacji, do których należy PZITB,
6)    nadawanie godności członka honorowego,
7)    nadawanie  honorowych  odznak  PZITB  członkom  Za-
rządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  i Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego,
8)    uchwalanie  regulaminów Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej  oraz Głównego  Sądu Koleżeńskie-
go,
9)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
o  rozwiązaniu Oddziałów  oraz w  sprawach  członkow-
skich,
10)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
11)   podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  objętych
przedmiotem obrad,
12)   ustalanie zasad etyki członka Związku.

B. Zarząd Główny

§ 37

1.   W okresie między Zjazdami PZITB najwyższą władzą Związ-
ku  jest Zarząd Główny, który kieruje całokształtem działal-
ności  PZITB,  za  co  odpowiada  przed  Krajowym  Zjazdem
Delegatów.
2.    Zarząd Główny składa się z imiennie wybieranych, w głoso-
waniu tajnym, przez Krajowy Zjazd Delegatów: Przewodni-
czącego PZITB  i nie więcej niż 35 członków. Liczbę  imien-
nie  wybieranych  członków  i  zastępców  członków  ustala
każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
Przewodniczący Oddziałów, nie będący członkami Zarządu
Głównego, mogą uczestniczyć w  jego posiedzeniach  z gło-
sem doradczym.
3.    Posiedzenia  Zarządu  Głównego  powinny  odbywać  się  nie
rzadziej niż raz na kwartał
4.    Do kompetencji Przewodniczącego PZITB należy:
a)    kształtowanie zasad działania PZITB,
b)    organizowanie bieżącej pracy Zarządu Głównego,
c)    organizowanie bieżącej pracy Prezydium Zarządu Głównego.
5.    Przewodniczący PZITB odpowiada  za działalność Zarządu
Głównego oraz jego Prezydium.
6.    Przewodniczący  PZITB  jest  kierownikiem  zakładu  pracy
w  stosunku  do  zatrudnionych w Zarządzie Głównym  pra-
cowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
7.    Przewodniczący PZITB  reprezentuje Związek na  zewnątrz,
z wyjątkiem spraw majątkowych, o których mowa w § 75 ni-
niejszego Statutu, który, określa sposób reprezentacji Związ-
ku w takich sprawach.
8.    Przewodniczący PZITB może pełnić swoją funkcję nieprze-
rwanie przez dwie kolejne kadencje.
9.   W  razie  długotrwałej  niemożności  pełnienia  funkcji  przez
Przewodniczącego PZITB, funkcję tę obejmuje na ten okres
jeden  z  wiceprzewodniczących,  wskazany  przez  Zarząd
Główny.
10.   Nie można równocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego
Oddziału oraz funkcji: Przewodniczącego PZITB, sekretarza
generalnego, skarbnika Zarządu Głównego.
11.   Przewodniczący  PZITB  nie może  być  członkiem  naczel-
nych władz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych or-
ganizacji zawodowych działających w budownictwie.

§ 38

1.    Zarząd Główny wybiera  ze  swego  składu dwóch wiceprze-
wodniczących,  sekretarza  generalnego  i  jego  zastępcę  oraz
skarbnika i jego zastępcę, którzy łącznie z Przewodniczącym
PZITB stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
2.    Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością
PZITB w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
3.    Zasady  wyboru  członków  Prezydium  określa  regulamin,
o którym mowa w § 40 ust. 1.

§ 39

Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwołać ze swego
składu członków, z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej
funkcji  lub  długotrwałej  niemożności  pełnienia  powierzonej
funkcji, powołując w ich miejsce zastępców.

§40

1.    Zasady  działania  Zarządu  Głównego  ustala  regulamin
uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały Zarządu Głównego podejmowane  są w  głosowaniu
jawnym,  zwykłą większością  głosów,  przy  obecności  co  naj-
mniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczą-
cego PZITB lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.

§ 41

1.    Zarząd Główny PZITB określa kierunki działalności Związ-
ku na podstawie uchwał i postanowień Zjazdu. W szczegól-
ności do zakresu kompetencji i obowiązków Zarządu Głów-
nego należy:
a)    realizacja statutowych celów Związku oraz uchwał Zjaz-
du PZITB,
b)    reprezentowanie stanowiska PZITB w sprawach budow-
nictwa,
c)    zatwierdzanie planów działania PZITB oraz budżetów i
rocznych  sprawozdań  fnansowych Zarządu Głównego
PZITB (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
d)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obcią-
żaniu majątku nieruchomego PZITB,
e)    koordynowanie  działalności  statutowej  Oddziałów
PZITB oraz podejmowanie uchwał o  ich powoływaniu,
łączeniu, rozwiązywaniu lub zawieszeniu,
f)    powoływanie  i  rozwiązywanie  komitetów  problemo-
wych, komisji, rad innych jednostek Zarządu Głównego
oraz ustalanie zakresu ich działania,
g)    ukierunkowywanie  działań  jednostek  organizacyjnych
PZITB oraz ocena ich działalności,
h)    uchwalanie  ramowych  regulaminów  jednostek  organi-
zacyjnych,
i)    powoływanie  własnych  jednostek  organizacyjnych  do
prowadzenia działalności gospodarczej,
j)    wyrażanie zgody na korzystanie z prawnie zastrzeżonego
znaku Związku,
k)    ustosunkowywanie  się  do wniosków Głównej  Komisji
Rewizyjnej,
l)    opiniowanie wniosków o nadanie przez Zjazd godności
członka honorowego,
m)    nadawanie członkom odznak honorowych PZITB oraz
przyznawanie  innych wyróżnień ustanowionych przez
Zjazd  albo  Zarząd  Główny  dla  członków  PZITB  lub
osób zasłużonych dla PZITB i budownictwa,
n)    rozpatrywanie spraw statutowych w trybie odwołań od
decyzji Zarządów Oddziałów PZITB,
o)    uchylanie  uchwał Walnego  Zgromadzenia  Oddziałów
lub Walnego Zgromadzenia Delegatów. oraz Zarządów
Oddziałów,  jeśli  są  sprzeczne  z  Statutem,  uchwałami
Zarządu  Głównego  lub  obowiązującym  prawem.  Od
uchwał  Zarządu  Głównego  w  powyższej  kwestii  nie
przysługuje odwołanie, przy czym nie dotyczy to spraw
objętych §25,
p)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu PZITB do orga-
nizacji krajowych i zagranicznych,
q)    zawieranie porozumień o współpracy PZITB z instytu-
cjami  i organizacjami na  szczeblu krajowym  i między-
narodowym,
r)    uchwalanie Regulaminu składek członkowskich i innych
świadczeń na rzecz PZITB.
2.    Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności za zobo-
wiązania Oddziałów.

§42

1.    Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:
a)    wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
b)    przygotowywanie projektów uchwał, projektów planów
działania preliminarzy budżetowych Zarządu Głównego
PZITB,
c)    nadzór  nad  działalnością  jednostek  organizacyjnych
PZITB,
d)    powoływanie komisji o charakterze doraźnym,
e)    gospodarowanie  funduszami  i  zarządzanie  majątkiem
PZITB,  oraz  zaciąganie  zobowiązań w  jego  imieniu, w
granicach ustalonych przez Zarząd Główny,
f)    podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zadań  Prezydium
ustalonych  w  Regulaminie  Zarządu  Głównego  oraz  w
zakresie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
g)    składanie  sprawozdań Zarządowi Głównemu z działal-
ności Prezydium i z realizacji uchwał.
2.    Uchwały  Prezydium  Zarządu  Głównego  podejmowane  są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obec-
ności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§43

1.    Główna Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną PZITB po-
wołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
2.    Członkowie i zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyj-
nej wybierani  są  imiennie przez Zjazd według  zasad okre-
ślonych w § 35 pkt. 1  i § 36 pkt. 4), w  liczbie nie większej
niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wy-
bieranych członków i zastępców członków Głównej Komisji
Rewizyjnej określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów
w drodze uchwały.
3.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego
grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
4.    Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać
się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§44

Do  kompetencji  i  obowiązków  Głównej  Komisji  Rewizyjnej   
należy:
1)    bieżąca kontrola  całokształtu działalności władz PZITB,
organów doradczych  i  jednostek organizacyjnych, z wy-
jątkiem  działalności  orzeczniczej  sąd.ów  koleżeńskich,
pod względem  zgodności  z obowiązującymi przepisami
prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Zjazdu,
2)    zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego lub jego
Prezydium uwag, wniosków i ocen dotyczących ich dzia-
łalności oraz działalności jednostek organizacyjnych,
3)    żądanie  zwołania  Nadzwyczajnego  Zjazdu  w  razie
stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu Głównego z
jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania
posiedzenia Zarządu Głównego,
4)    zwoływanie Zjazdu, w  razie nie  zwołania go przez Za-
rząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5)    nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
6)    składanie na Zjeździe oceny działalności Zarządu Głów-
nego  i sprawozdania ze swej działalności w okresie ka-
dencji,
7)    składanie na Zjeździe wniosku w przedmiocie udziele-
nia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
8)    kontrola  gospodarki  fnansowej  Zarządu  Głównego
i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag, wnio-
sków i ocen wynikających z tej kontroli na posiedzeniu
Zarządu Głównego.

§45

1.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział
z głosem doradczym w  zebraniach wszystkich władz  i  jed-
nostek  organizacyjnych  PZITB,  z  wyłączeniem  posiedzeń
sądów koleżeńskich.
2.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą występo-
wać w charakterze organu kontrolnego w stosunku do jedno-
stek organizacyjnych PZITB, których są członkami.

§46

Główna Komisja Rewizyjna może zażądać od Zarządu Główne-
go  zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu,  a od Przewodniczącego
PZITB  –  zwołania  posiedzenia  Zarządu  Głównego. Wniosek
powinien  zawierać proponowany porządek obrad wraz  z  jego
uzasadnieniem. Nadzwyczajny Zjazd powinien się odbyć w cią-
gu  3 miesięcy  od  doręczenia  Zarządowi Głównemu  żądania,
a posiedzenie Zarządu Głównego powinno  się odbyć w  ciągu
3 tygodni od doręczenia żądania. Żądanie Głównej Komisji Re-
wizyjnej wymaga poparcia  co najmniej  2/3 wszystkich  człon-
ków Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 47

1.    Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Głów-
nej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Głównej Komisji
Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są
w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy
obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Główny Sąd Koleżeński

§48

1.    Główny Sąd Koleżeński  jest naczelną władzą PZITB powo-
łaną do:
a)    sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeński-
mi Oddziałów,
b)    rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń Są-
dów Koleżeńskich Oddziałów, jako sąd drugiej instancji.
2.    Członkowie i zastępcy członków Głównego Sądu Koleżeńskie-
go wybierani są imiennie przez Zjazd według zasad określonych
w § 35 pkt. 1 i § 36 pkt. 4), w liczbie nie większej niż 7 członków
i 2 zastępców członków. Liczbę  imiennie wybieranych człon-
ków  i  zastępców  członków  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego
określa Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
3.    Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swe-
go grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§49

1.    Zasady działania i tryb postępowania Głównego Sądu Kole-
żeńskiego regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwa-
lony przez Zjazd.
2.    Sądy Koleżeńskie mogą nakładać następujące kary dyscyplinarne:
a)    zwrócenie uwagi na niewłaściwość postępowania,
b)    upomnienie,
d)    zawieszenie  w  prawach  członkowskich  na  okres  od  3
miesięcy do roku,
e)    wykluczenie z PZITB.
3.    Orzeczenia  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego  podejmowane
są w głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
4.    Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

VI. ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE

§ 50

1.    Oddziały są podstawowymi terenowymi· jednostkami orga-
nizacyjnymi PZITB, a ich głównym zadaniem jest realizacja
celów Związku.
2.    Oddziały  świadczą na  rzecz Zarządu Głównego  i wspólnej
działalności PZITB sumy pieniężne proporcjonalne do licz-
by  swoich  członków. Wysokość  sum określa w odniesieniu
do każdego Oddziału Zarząd Główny.
3.   W  razie zalegania przez Oddział ze  świadczeniem za okres
dłuższy niż 1 rok, Zarząd Główny podejmuje w  tej sprawie
stosowną uchwałę po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej
Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.

A. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB

§ 51

1.    Najwyższą władzą Oddziału  jest Walne Zgromadzenie Od-
działu  albo  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  zwane  dalej
Walnym Zgromadzeniem.
2.   W  oddziałach  o  liczbie  większej  niż  150  członków, Wal-
ne  Zgromadzenie Oddziału może  być  zastąpione Walnym
Zgromadzeniem  Delegatów.  Delegatów  na  okres  kadencji
wybiera Walne  Zebranie  członków  jednostek  organizacyj-
nych Oddziału spośród członków zwyczajnych według zasad
określonych uchwałą Zarządu Oddziału, z zachowaniem za-
sady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwy-
czajnych jednostki organizacyjnej.

§ 52


1.   W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem
stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału.
2.   W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą udział
z  głosem  stanowiącym delegaci  oraz  z  głosem doradczym,
nie  wybrani  na  delegatów  członkowie  Zarządu  Oddziału,
Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddzia-
łu oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.
3.   W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału na prawach
delegatów uczestniczą również członkowie honorowi PZITB,
będący członkami tego Oddziału.

§ 53

1.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  odbywa  się  w  terminie
określonym przez Zarząd Główny.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a)    może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głów-
nego,  uchwały  Zarządu Oddziału,  na  żądanie  Komisji
Rewizyjnej Oddziału  bądż na  żądanie  co najmniej  1/3
liczby członków zwyczajnych Oddziału,
b)    powinno się odbyć w terminie do 2 miesięcy od dnia pod-
jęcia uchwały Zarządu Głównego lub od dnia doręczenia
Zarządowi Oddziału pisemnego żądania wraz z propo-
nowanym porządkiem obrad i jego uzasadnieniem.

§ 54

1.   Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  Oddziału,  wysyła
zawiadomienia  wraz  z  proponowanym  porządkiem  obrad
wszystkim członkom Oddziału  lub delegatom, co najmniej
14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2.   W przypadkach wymienionych w § 60 ust. 2 Walne Zgroma-
dzenie zwołuje Zarząd Główny.
3.   W razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd
Oddziału zwołuje  je w  trybie określonym w ust. 1 Komisja
Rewizyjna Oddziału,  z  wyjątkiem  przypadków  wymienio-
nych w ust. 2.

§ 55

1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jaw-
nym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba,
że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2.    Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium, wy-
brane spośród członków lub delegatów, w składzie: przewod-
niczący,  jeden  lub dwóch  zastępców oraz  jeden  lub dwóch
sekretarzy. Członek ustępujących władz Oddziału, nie może
wejść w skład Walnego Zgromadzenia.
3.    Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego
przez Walne Zgromadzenie.

§ 56


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)    uchwalanie kierunków działania Oddziału,
2)    rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działal-
ności Oddziału  za  okres  kadencji  oraz  podejmowanie
uchwał w przedmiocie udzielania  absolutorium  człon-
kom Zarządu Oddziału,
3)    wybór oraz odwołanie, w głosowaniu tajnym, Przewod-
niczącego Oddziału  i  imiennie wybranych  członków  i
zastępców członków: Zarządu Oddziału, Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, spośród
członków zwyczajnych PZITB danego Oddziału,
4)    wybór delegatów i ich zastępców na Krajowe Zjazdy De-
legatów PZITB na okres kadencji władz Oddziału, we-
dług zasad określonych przez Zarząd Główny,
5)    wybór delegatów Oddziału i ich zastępców do władz te-
renowych organizacji, do których należy PZITB,
6)    nadawanie  godności  honorowego  przewodniczącego
Oddziału,
7)    uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
8)    podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  objętych
przedmiotem obrad,
9)    podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub rozwiąza-
nia Oddziału.

B. Zarząd Oddziału

§ 57

1.   Władzą Oddziału w  okresie między Walnymi Zgromadze-
niami jest Zarząd Oddziału.
2.    Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego oraz nie wię-
cej niż 15 członków wybranych imiennie przez Walne Zgro-
madzenie. Liczbę członków  i zastępców członków Zarządu
Oddziału określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3.    Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona dwóch wiceprze-
wodniczących, sekretarza  i skarbnika stanowiących, łącznie
z Przewodniczącym, Prezydium Zarządu Oddziału.
4.    Posiedzenia  Zarządu  Oddziału  powinny  się  odbywać  nie
rzadziej niż raz na kwartał.
5.    Przewodniczący  Oddziału  organizuje  prace  Zarządu  Od-
działu oraz jego Prezydium i odpowiada za ich działalność.
6.    Przewodniczący Oddziału może  pełnić  swoją  funkcję  nie-
przerwanie przez dwie kolejne kadencje

§ 58

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a)    inspirowanie i organizowanie pracy mającej na celu reali-
zację statutowych celów PZITB na obszarze swojego dzia-
łania i współpraca z Zarządem Głównym w tym zakresie,
b)    wykonywanie uchwał Zjazdu, Zarządu Głównego i Wal-
nego Zgromadzenia,
c)    powoływanie  i  rozwiązywanie  jednostek  organizacyj-
nych Oddziału, ustalanie zakresu działania i ich regula-
minów oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i me-
rytorycznej,
d)    zatwierdzanie  rocznych  planów  działania  i  sprawoz-
dań z ich realizacji, zatwierdzanie budżetów i rocznych
sprawozdań fnansowych Oddziału (zgodnie z ustawą o
rachunkowości) oraz ustalanie wysokości składki człon-
kowskiej,
e)    zarządzanie majątkiem Oddziału oraz jego funduszami,
f)    zaciąganie zobowiązań fnansowych w ramach posiada-
nych środków,
g)    organizowanie  działalności  gospodarczej,  jak  również
nadzór i kontrola nad tą działalnością,
h)    występowanie do organów państwowych  i  samorządo-
wych oraz pracodawców w przypadku naruszenia praw
zawodowych swoich członków,
i)    współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz orga-
nizacjami  społecznymi  i  gospodarczymi,  wynikająca  z
celów działania określonych w Statucie,
j)    wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godno-
ści  członka  honorowego,  honorowych  odznak  PZITB  i
innych odznaczeń,
k)    przyjmowanie  członków  zwyczajnych,  ich  skreślanie
zgodnie  z  §  22  i wykluczanie  na  podstawie  §  23  oraz
przyjmowanie  członków wspierających na podstawie §
16 ust. 2, w zakresie Oddziału,
l)    zwoływanie  zwyczajnych  i  nadzwyczajnych  Walnych
Zgromadzeń,
m)    zawieszanie uchwał walnych zebrań  jednostek organi-
zacyjnych Oddziału lub ich uchylanie, jeżeli są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem lub uchwa-
łami władz PZITB wyższego szczebla.
2.    Oddziały  jako  jednostki  organizacyjne  posiadające  osobo-
wość prawną ponoszą odpowiedzialność wynikającą z pro-
wadzonej działalności.

§ 59

1.    Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalo-
nego przez Walne Zgromadzenie
2.    Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co naj-
mniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodni-
czącego lub wiceprzewodniczącego.
3.    Zarząd  Oddziału  reprezentuje  na  zewnątrz,  za  wyjątkiem
spraw majątkowych, Przewodniczący Oddziału lub upoważ-
niony przez Zarząd Oddziału inny członek Prezydium.
4.    Przewodniczący Oddziału  jest kierownikiem zakładu pracy
w stosunku do zatrudnionych z Zarządzie Oddziału pracow-
ników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 60

1.   W  razie  długotrwałej  niemożności  pełnienia  funkcji  przez
Przewodniczącego Oddziału jego obowiązki obejmuje jeden
z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Oddziału.
2.   W  razie  niezastosowania  się  władz Oddziału  do  postano-
wień Statutu, uchwał Zjazdu, uchwał Zarządu Głównego lub
Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny ma prawo uchylić  
uchwały  Zarządu Oddziału,  a w  przypadku  niewykonania
poleceń,  w  porozumieniu  z  Główną  Komisją  Rewizyjną,
podejmuje  uchwałę  o  zawieszeniu  działalności  Oddziału
i powołuje komisaryczny Zarząd do czasu wyboru nowych
władz lub uchwałę o rozwiązaniu Oddziału.

§ 61

1.    Prezydium  organizuje  działalność  Oddziału  w  okresie
między  posiedzeniami  Zarządu Oddziału  i wykonuje  jego
uchwały, a w szczególności:
a)    prowadzi bieżącą działalność Oddziału,
b)    przygotowuje projekty uchwał, projekty planów działa-
nia i preliminarzy budżetowych Zarządu Oddziału,
c)    gospodaruje  funduszami  i  zarządza majątkiem  Zarzą-
du Oddziału oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania,
w granicach ustalonych przez Zarząd Oddziału,
d)    ocenia działalność kół  i  innych  jednostek organizacyj-
nych utworzonych w Oddziale oraz udziela im pomocy
organizacyjnej,
e)    przygotowuje  projekty  uchwał  w  sprawach  przyjmo-
wania,  skreślania  i wykluczania  członków  zwyczajnych
i wspierających,
f)    gromadzi składki członkowskie członków Oddziału,
g)    udziela  członkom Oddziału pomocy materialnej  z od-
działowego funduszu pomocy koleżeńskiej
2.    Uchwały  Prezydium  Zarządu  Oddziału  podejmowane  są
w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,  przy
obecności co najmniej połowy liczby jego członków.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 62

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do spra-
wowania kontroli działalności Oddziału.
2.    Członkowie i zastępcy członków Komisji Rewizyjnej wybierani
są imiennie przez Walne Zgromadzenie, w liczbie nie większej
niż 5 członków  i 2 zastępców członków. Liczbę wybieranych
członków  i  zastępców  członków Komisji Rewizyjnej  określa
każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swe-
go grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4.    Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa zebrania co najmniej
raz na kwartał.

§ 63

Do  kompetencji  i  obowiązków  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału
należy:
1)    bieżąca  kontrola  działalności  władz  Oddziału,  jego
jednostek  organizacyjnych,  z  wyjątkiem  działalności
orzeczniczej Sądu Koleżeńskiego, pod względem zgod-
ności  z  przepisami  prawa,  postanowieniami  Statutu
i uchwałami władz PZlTS,
2)    współpraca z komisjami rewizyjnymi jednostek organi-
zacyjnych Oddziału,
3)    zgłaszanie  na  posiedzeniach  Zarządu  Oddziału  uwag
i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
4)    zgłaszanie  Zarządowi  Głównemu  umotywowanych
wniosków  o  uchylenie  uchwał  Zarządu Oddziału,  bę-
dących w sprzeczności z przepisami prawa, uchwałami
Zarządu Głównego, uchwałami Zjazdu albo z postano-
wieniami Statutu,
5)    przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału spra-
wozdań  ze  swej działalności  i  jej wyników oraz przed-
kładanie oceny działalności Zarządu Oddziału, jak rów-
nież wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Oddziału,
6)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziałów w  przy-
padku, o którym mowa w § 54 ust. 3,
7)    bieżąca  kontrola  gospodarki  fnansowej  Zarządu  Od-
działu i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag,
wniosków  i ocen wynikających z  tej kontroli na posie-
dzeniu Zarządu Oddziału,
8)    składanie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  corocznie  do
końca  pierwszego  kwartału  sprawozdania  ze  swojej
działalności w roku ubiegłym.

§64

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  mogą  brać  udział
z  głosem doradczym w  zebraniach wszystkich władz  i  jedno-
stek organizacyjnych Oddziału z wyłączeniem posiedzeń Sądu
Koleżeńskiego, nie mogą  jednak być  członkami  innych władz
Oddziału, jak również występować w charakterze organu kon-
trolnego w  stosunku  do  jednostek  organizacyjnych Oddziału,
których są członkami.

§ 65

1.    Komisja  Rewizyjna  Oddziału  może  pisemnie  zażądać  od
Przewodnicżącego  Oddziału  zwołania  zebrania  Zarządu
Oddziału. Żądanie winno zawierać proponowany przez Ko-
misję porządek obrad oraz jego uzasadnienie. Posiedzenie to
powinno się odbyć w ciągu 21 dni od doręczenia Zarządowi
Oddziału żądania Komisji Rewizyjnej.
2.    Komisja Rewizyjna Oddziału może pisemnie zażądać od Za-
rządu Oddziału  zwołania Nadzwyczajnego Walnego  Zgro-
madzenia.  Żądanie  winno  zawierać  proponowany  przez
Komisję  porządek  obrad  oraz  jego  uzasadnienie.  Walne
Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od do-
ręczenia żądania Zarządowi Oddziału.
3.    Żądania  Komisji  Rewizyjnej Oddziału  wymagają  poparcia
co najmniej 2/3 liczby członków Komisji.

§ 66

1.    Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Komi-
sji Rewizyjnej Oddziału określa Regulamin Głównej Komisji
Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  podejmowane  są
w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy
obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 67

1.    Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą pierwszej instancji po-
wołaną do:
a)    wydawania  orzeczeń  w  sprawach  członków  Oddziału
PZITB, którym przedstawiono zarzut naruszenia posta-
nowień Statutu bądź zasad etyki członka Związku,
b)    rozstrzygania  sporów  i  zatargów  wynikłych  między
członkami Oddziału PZITB,
c)    podejmowania postępowania z własnej inicjatywy bądź
na  podstawie  otrzymanych  zgłoszeń,  w  przypadkach
naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki przez
członków PZITB.
2.    Członkowie  i  zastępcy  członków  Sądu  Koleżeńskiego  wy-
bierani  są  imiennie  przez Walne  Zgromadzenie,  w  liczbie
nie większej niż 7 członków i 2 zastępców członków. Liczbę
wybieranych członków i zastępców członków Sądu Koleżeń-
skiego określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze
uchwały.
3.    Członkowie  –  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  wybierają  ze
swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4.    Sąd Koleżeński Oddziału może nakładać kary dyscyplinar-
ne, o których mowa w § 49 ust. 2.

§68

1.    Szczegółowy  tryb  postępowania  Sądu  Koleżeńskiego  Od-
działu określa Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2.    Orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  podejmowane
są w głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
3.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje od-
wołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego
miesiąca od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB

§69

1.    PZITB może  prowadzić  działalność  gospodarczą  związaną
z celami Związku  i w  interesie członków na zasadach okre-
ślonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie
o rachunkowości.
2.    Dochód  z działalności gospodarczej PZITB  służy  realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między członków Związku.

§ 70

Działalność gospodarcza PZITB może być prowadzona w  for-
mie działalności niewyodrębnionej, prowadzonej samodzielnie
lub we współudziale w  przedsiębiorstwach,  fundacjach,  spół-
kach itp.

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB

§ 71

1.    Majątek  PZITB  składa  się  z wszelkich  nieruchomości,  ru-
chomości,  funduszy  i  innych  praw majątkowych  będących
własnością Związku oraz Oddziałów.
2.    Fundusze PZITB składają się z:
a)    składek członków,
b)    dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej,
c)    dochodów z nieruchomości i ruchomości, stanowiących
własność PZITB lub będących w jego użytkowaniu,
d)    kapitału i dochodów kapitałowych,
e)    subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i innych żródeł.

§ 72

1.    PZITB  organizuje  poprzez Oddziały  samopomoc  koleżeń-
ską, której celem  jest udzielanie pomocy materialnej człon-
kom PZITB.
2.   W celu zapewnienia środków materialnych przeznaczonych
na  samopomoc  koleżeńską,  Oddziały  PZITB  tworzą  Fun-
dusz Samopomocy Koleżeńskiej. Zasady tworzenia i gospo-
darowanie funduszem określa regulamin.
3.    Regulamin  działalności  Funduszu  Samopomocy  Koleżeń-
skiej uchwala Zarząd Oddziału.

§ 73

1.    PZITB prowadzi gospodarkę fnansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Za gospodarkę fnansową i rachunkowość Zarządu Główne-
go  odpowiada  Przewodniczący  PZITB  i  skarbnik  Zarządu
Głównego, którzy przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi
Głównemu roczne sprawozdanie fnansowe.
3.    Za gospodarkę fnansową i rachunkowość Oddziałów odpo-
wiada Przewodniczący Oddziału i skarbnik Oddziału, którzy
przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Oddziału  roczne
sprawozdanie fnansowe.

§ 74

1.    Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiąz-
ków majątkowych PZITB  są wymagane podpisy dwóch osób:
Przewodniczącego PZITB  lub wiceprzewodniczącego oraz se-
kretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego.
2.   W przedmiocie praw  i obowiązków majątkowych Oddziału
PZITB są wymagane podpisy dwóch osób: Przewodniczącego
Oddziału lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Oddzia-
łu lub skarbnika Oddziału bądź, z upoważnienia Prezydium
Zarządu Oddziału, ich zastępców lub pełnomocników.

IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB

§ 75

1.    Do zmian Statutu PZITB wymagana jest Uchwała Krajowe-
go Zjazdu Delegatów powzięta większością 2/3 głosów przy
obecności na Sali obrad co najmniej połowy wszystkich de-
legatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.
2.    Projektowana zmiana Statutu musi być ujęta w proponowa-
nym.  porządku  obrad Krajowego  Zjazdu Delegatów,  dołą-
czonym do zawiadomienia o nim.
3.    Zmiany Statutu wymagają wpisu do właściwego rejestru.

§ 76

Do  rozwiązania  PZITB  wymagana  jest  Uchwała  Krajowego
Zjazdu Delegatów powzięta większością 3/4 głosów wszystkich
delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.

§ 77

W przypadku rozwiązania PZITB, jego likwidacja następuje na
podstawie przepisow ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz
innych, obowiązujących w tym zakresie, przepisów.

§ 78

Niniejszy Statut został uchwalony na XLIII Krajowym Zjeździe
Delegatów w dniu 6  czerwca 2008  roku  i obowiązuje od dnia
jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.